Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021

18/08/2021

Có thể nói rằng chúng ta dành một phần ba thời gian trong ngày tại môi trường công sở. Do vậy, nắm vững từ vựng tiếng Anh văn phòng và mẫu câu thông dụng về chủ đề đời sống nơi công sở là một yếu tố rất quan trọng giúp cho bạn có thể tự tin hơn khi giao tiếp với đồng nghiệp và bạn bè trong công ty. Bài viết sau của 4Fun Language sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng hữu ích nhất về chủ đề cuộc sống công sở.

Xem thêm:

1. Từ vựng các đồ dùng trong văn phòng

 • Sticky notes [ ˈstɪki noʊts ] : giấy ghi chú, thường có keo dán sẵn đằng sau để dán lên những nơi dễ thấy
 • Notepad [ ˈnoʊt.pæd ] : giấy được đóng thành xấp, tập giấy
 • Memo pad [ ˈmɛˌmoʊ pad: ] : giấy ghi chú.
 • Envelope [ ˈɑːn.və.loʊp ] : bao thư (nói chung)
 • File [ faɪl ] : hồ sơ, tài liệu
 • Reporter [ rɪˈpɔːr.t̬ɚ ] : báo cáo
 • File folder [ faɪl ˈfoʊldər ] : bìa hồ sơ cứng
 • Binder [ ˈbaɪn.dɚ ] : bìa rời, để giữ giấy tờ
 • Pin [ pɪn ] : cái ghim giấy
 • Drawing pin [ ˈdrɑː.ɪŋ ˌpɪn ] : cái ghim giấy nhỏ (dùng để ghim lên bảng gỗ…)
 • Push pin [ pʊʃ pɪn ] : cái ghim giấy lớn.
 • Blinder clip [ ˈblaɪndər klɪp ] : đồ kẹp giấy có hai càng, dùng để kẹp lượng giấy lớn
 • Paper clip [ ˈpeɪ.pɚ ˌklɪp ] : đồ kẹp giấy nhỏ
 • Staple [ ˈsteɪ.pəl ] : cái dập ghim
 • Staples [ ˈsteɪ.pəlz ] : miếng ghim giấy bỏ trong cái dập ghim
 • Calculator [ ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ ]: máy tính bỏ túi
 • Rolodex [ ˈroʊləˌdɛks ] : hộp đựng danh thiếp
 • Card visit [ kɑrd ˈvɪzət ] : danh thiếp
 • Index card [ ˈɪndɛks kɑrd ] : card có in thông tin
 • Tape [ teɪp ] : băng dính
 • Scotch tape [ ˌskɑːtʃ ˈteɪp ]: băng keo trong
 • Massive tape[ ˈmæsɪv teɪp ] : băng keo bản lớn
 • ID holder [ ɪd ˈhoʊldər ] : miếng nhựa đựng thẻ nhân viên

Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021

Tiếng Anh văn phòng là công cụ cần thiết khi làm việc với đối tác quốc tế

2. Từ vựng tiếng Anh về cơ sở vật chất trong văn phòng

 • File cabinet [ ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət ] : tủ đựng hồ sơ, tài liệu
 • Printer [ ˈprɪn.t̬ɚ ] : máy in
 • Computer [ kəmˈpjuː.t̬ɚ ] : máy tính
 • Laptop [ ˈlæp.tɑːp ] : máy tính cá nhân
 • Photocopier [ ˈfoʊ.t̬oʊˌkɑː.pi.ɚ ] : máy phô-tô
 • Fax [ fæks ]: máy fax
 • Projector [ prəˈdʒek.tɚ ] : máy chiếu
 • Screen [ prəˈdʒek.tɚ ] : màn hình
 • Whiteboard [ ˈwaɪt.bɔːrd ] : bảng trắng
 • Bookcase/ Bookshelf [ ˈbʊkˌkeɪs / ˈbʊkˌʃɛlf ] : kệ sách
 • Desk [ desk ]: bàn làm việc
 • Chair [ tʃer ]: ghế
 • Fan [ fæn ] : quạt
 • Air – conditioner [ ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɚ ] : máy lạnh
 • Cubicle [ ˈkjuː.bɪ.kəl ] : văn phòng chia ngăn, ô làm việc

 


☀ GIAO TIẾP TRÔI CHẢY chỉ trong 3 tháng

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 499Knút đăng kí


3. Từ vựng Tiếng Anh văn phòng về chức vụ

 • Board of director: Hội đồng quản trị
 • Chairman: Chủ tịch
 • CEO = Chief of Executive Operator/ Officer: Tổng giám đốc điều hành
 • Director: Giám đốc
 • Deputy/Vice Director: Phó giám đốc
 • Owner: Chủ doanh nghiệp
 • Boss: Sếp, ông chủ
 • Manager: Người quản lý
 • Head of Department/ Division: Trưởng phòng, trưởng bộ phận
 • Team Leader: Trưởng nhóm
 • Officer/ Staff: Cán bộ, nhân viên
 • Receptionist: Nhân viên lễ tân
 • Colleague: Đồng nghiệp
 • Trainee: Nhân viên tập sự
 • Accountant: Kế toán

4. Từ vựng Tiếng Anh văn phòng về các phòng ban

 • Department (Dep’t): Phòng/ ban
 • Administration Dep’t: Phòng hành chính
 • Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
 • Training Dep’t: Phòng đào tạo
 • Marketing Dep’t: Phòng marketing, phòng tiếp thị
 • Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
 • Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
 • Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
 • Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 • Accounting Dep’t: Phòng kế toán
 • Audit Dep’t: Phòng kiểm toán
 • Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
 • International Relations Dep’t: Phòng quan hệ quốc tế
 • Local Payment Dep’t: Phòng thanh toán trong nước
 • International Payment Dep’t: Phòng thanh toán quốc tế
 • Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng công nghệ thông tin

Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021

Sử dụng tốt Tiếng Anh văn phòng bạn sẽ dễ dàng hòa nhập với đồng nghiệp

5. Từ vựng tiếng Anh về phúc lợi, đãi ngộ của người lao động

 • Holiday entitlement [ ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt ] : Chế độ ngày nghỉ được hưởng
 • Maternity leave [ məˈtɝː.nə.t̬i ˌliːv ] : Nghỉ thai sản
 • Travel expenses [ ˈtræv.əl ɪkˌspen.sɪz ] : Chi phí đi lại
 • Promotion [ prəˈmoʊ.ʃən ] : Thăng chức
 • Salary[ ˈsæl.ɚ.i ]  : Lương
 • Salary increase [ ˈsæləri ˈɪnˌkris ]  : Tăng lương
 • Pension scheme[ ˈpen.ʃən ˌskiːm ] : Chế độ lương hưu
 • Health insurance [ ˈhelθ ɪnˌʃɔːr.əns ] : Bảo hiểm y tế
 • Sick leave [ ˈsɪk ˌliːv ] : Nghỉ ốm
 • Working hours [ ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz ] : Giờ làm việc
 • Agreement [ əˈɡriː.mənt ] : Hợp đồng
 • Resign [ rɪˈzaɪn ] : Từ chức

6. Từ vựng tiếng Anh về cách thức đi làm 

 • Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/ Làm toàn thời gian
 • Part – time / ́pa:t ̧taim/ Làm bán thời gian
 • Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ Dài hạn
 • Temporary /ˈtem.pər.ər.i/ Tạm thời
 • Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ Ngày bắt đầu


☀ GIAO TIẾP TRÔI CHẢY chỉ trong 3 tháng

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 499Knút đăng kí


7. Mẫu câu tiếng Anh văn phòng thông dụng

Bạn có thể luyện tập sử dựng các từ vựng trên qua một số mẫu câu cơ bản sau đây:

 • The photocopy machine is on the second floor: Máy phô tô nằm ở tầng 2.
 • This is the file cabinet, you can use this one: Đây là tủ đựng hồ sơ, bạn có thể sử dụng chiếc tủ này.
 • Mr. Jones is using the fax machine in the first floor: Ông Jones đang sử dụng máy fax ở tầng 1.
 • I’m in … : Tôi làm ở (bộ phần làm việc của bạn)
 • How long have you worked here? Bạn đã làm việc ở đây bao lâu rồi?
 • How do you get to work? Bạn đến cơ quan bằng phương tiện gì?
 • What time does the meeting start/ finish? Mấy giờ cuộc họp bắt đầu/ kết thúc?
 • Let’s grab lunch: Cùng ra ngoài ăn trưa nhé!
 • I know a good place nearby: Tôi biết một chỗ ăn khá ngon gần đây
 • Want to order out: Bạn có muốn đặt đồ ăn ở ngoài không?
 • I’m going out for lunch: Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
 • Where can I find the …: Tôi có thể tìm thấy … ở đâu?
 • I need the contract in 3 days: Tôi cần hợp đồng này trong ba ngày tới
 • I’ll be with you in a moment: Một lát nữa tôi sẽ trao đổi với bạn
 • Can I see the report: Tôi có thể xem báo cáo được không?
 • I have just left the file on the desk: Tôi vừa mới để tập tài liệu trên bàn
 • There is a problem with my computer: Máy tính của tôi đang có vấn đề

——————————————

4Fun Language – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng và Luyện thi Toeic Đà Nẵng uy tín. Với nhiều năm kinh nghiệm trị mất gốc tiếng Anh và luyện thi. 4Fun luôn luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy cũng như giáo trình học. Người học vừa có được sự thoải mái khi học ngoại ngữ, vừa có thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI