Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất 2021

11/11/2021

Bạn đang làm việc trong ngành kế toán và đang muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc? Bạn vẫn không biết làm thế nào để cải thiện công việc của mình? Nếu câu trả lời là có thì hãy đọc bài viết dưới đây của 4Fun Language về bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất hiện nay.

Xem thêm:

 

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn, tiền tệ

 • Break-even point (breɪk–ˈiːvənpɔɪnt): Điểm hòa vốn
 • Calls in arrear (kɔlz ɪn əˈɹɪə): Vốn gọi trả sau
 • Capital (ˈkæpətəl): Vốn
 • Authorized capital (ˈɔθəˌraɪzd ˈkæpətəl): Vốn điều lệ
 • Called-up capital (kɔld–ʌp ˈkæpətəl): Vốn đã gọi
 • Capital expenditure (ˈkæpətəl ɪkˈspɛndəʧər): Chi phí đầu tư
 • Invested capital (ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl): Vốn đầu tư
 • Issued capital (ˈɪʃud ˈkæpətəl): Vốn phát hành
 • Uncalled capital (ənˈkɔld ˈkæpətəl): Vốn chưa gọi
 • Working capital (ˈwɜrkɪŋ ˈkæpətəl): Vốn lưu động (hoạt động)
 • Capital redemption reserve (ˈkæpətəl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜrv): Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 • Cash book (kæʃ bʊk): Sổ tiền mặt
 • Cash discounts (kæʃ dɪˈskaʊnts): Chiết khấu tiền mặt
 • Cash flow statement (kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt): Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Fixed assets (fɪkst ˈæˌsɛts): Tài sản cố định
 • Fixed capital (fɪkst ˈkæpətəl): Vốn cố định

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất 2021 - 4Fun Language

Vốn từ vựng Tiếng Anh sẽ giúp ích rất nhiều cho các kế toán viên trong quá trình làm việc

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về chi phí

 • Carriage (ˈkærɪʤ): Chi phí vận chuyển
 • Carriage inwards (ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz): Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
 • Carriage outwards (ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz): Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
 • Carrying cost (ˈkæriɪŋ kɑst): Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
 • Conversion costs (kənˈvɜrʒən kɑsts): Chi phí chế biến
 • Cost accumulation (kɑst əˌkjumjəˈleɪʃən): Sự tập hợp chi phí
 • Cost application (kɑst ˌæpləˈkeɪʃən): Sự phân bổ chi phí
 • Cost concept (kɑst ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc giá phí lịch sử
 • Cost object (kɑst ˈɑbʤɛkt): Đối tượng tính giá thành
 • Cost of goods sold (kɑst ʌv gʊdz soʊld): Nguyên giá hàng bán
 • Closing stock (ˈkloʊzɪŋ stɑk): Tồn kho cuối kỳ
 • Depletion (dɪˈpliʃən): Sự hao cạn
 • Depreciation (dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Khấu hao
 • Causes of depreciation (ˈkɑzəz ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Các nguyên do tính khấu hao
 • Depreciation of goodwill (dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl): Khấu hao uy tín
 • Nature of depreciation (ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Bản chất của khấu hao
 • Provision for depreciation (prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Dự phòng khấu hao
 • Reducing balance method (rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd): Phương pháp giảm dần
 • Straight-line method (streɪt–laɪn ˈmɛθəd): Phương pháp đường thẳng
 • Direct costs (dəˈrɛkt kɑsts): Chi phí trực tiếp
 • Expenses prepaid (ɪkˈspɛnsəz priˈpeɪd): Chi phí trả trước
 • Factory overhead expenses (ˈfæktəri ˈoʊvərˌhɛd ɪkˈspɛnsəz): Chi phí quản lý phân xưởng

☀ GIAO TIẾP TRÔI CHẢY chỉ trong 3 tháng

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 499Knút đăng kí


3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về nghiệp vụ

 • Business purchase (ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs): Mua lại doanh nghiệp
 • Commission errors (kəˈmɪʃən ˈɛrərz): Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
 • Company accounts (ˈkʌmpəni əˈkaʊnts): Kế toán công ty
 • Conventions (kənˈvɛnʃənz): Quy ước
 • Discounts (dɪˈskaʊnts): Chiết khấu
 • Discounts allowed (dɪˈskaʊnts əˈlaʊd): Chiết khấu bán hàng
 • Cash discounts (kæʃ dɪˈskaʊnts): Chiết khấu tiền mặt
 • Provision for discounts (prəˈvɪʒən fɔr dɪˈskaʊnts): Dự phòng chiết khấu
 • Discounts received (dɪˈskaʊnts rəˈsivd): Chiết khấu mua hàng
 • Closing an account (ˈkloʊzɪŋ ən əˈkaʊnt): Khóa một tài khoản
 • Compensating errors (ˈkɑmpənˌseɪtɪŋ ˈɛrərz): Lỗi tự triệt tiêu
 • Disposal of fixed assets (dɪˈspoʊzəl ʌv fɪkst ˈæˌsɛts): Thanh lý tài sản cố định
 • Drawing (ˈdrɔɪŋ): Rút vốn

 

4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về nguyên tắc và phương pháp

 • Business entity concept (ˈbɪznəs ˈɛntəti ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 • Category method (ˈkætəˌgɔri ˈmɛθəd): Phương pháp chủng loại
 • Company Act 1985 (ˈkʌmpəni ækt 1985): Luật công ty năm 1985
 • Concepts of accounting (ˈkɑnsɛpts ʌv əˈkaʊntɪŋ): Các nguyên tắc kế toán
 • Conservatism (kənˈsɜrvəˌtɪzəm): Nguyên tắc thận trọng
 • Consistency (kənˈsɪstənsi): Nguyên tắc nhất quán
 • Double entry rules (ˈdʌbəl ˈɛntri rulz): Các nguyên tắc bút toán kép
 • Dual aspect concept (ˈduəl ˈæˌspɛkt ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 • FIFO (First In First Out) (fɜrst ɪn fɜrst aʊt): Phương pháp nhập trước xuất trước
 • Going concerns concept (ˈgoʊɪŋ kənˈsɜrnz ˈkɑnsɛpt): Nguyên tắc hoạt động lâu dài

☀ GIAO TIẾP TRÔI CHẢY chỉ trong 3 tháng

☀ Tham gia ngay KHÓA HỌC CHỈ VỚI 499Knút đăng kí


5. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về tài sản và giấy tờ doanh nghiệp

 • Control accounts (kənˈtroʊl əˈkaʊnts): Tài khoản kiểm tra
 • Credit balance (ˈkrɛdət ˈbæləns): Số dư có
 • Credit note (ˈkrɛdət noʊt): Giấy báo có
 • Credit transfer (ˈkrɛdət ˈtrænsfər): Lệnh chi
 • Creditor (ˈkrɛdətər): Chủ nợ
 • Cumulative preference shares (ˈkjumjələtɪv ˈprɛfərəns ʃɛrz): Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 • Current accounts (ˈkɜrənt əˈkaʊnts): Tài khoản vãng lai
 • Current assets (ˈkɜrənt ˈæˌsɛts): Tài sản lưu động
 • Current liabilities (ˈkɜrənt ˌlaɪəˈbɪlətiz): Nợ ngắn hạn
 • Current ratio (ˈkɜrənt ˈreɪʃiˌoʊ): Hệ số lưu hoạt
 • Debentures (dəˈbɛnʧərz): Trái phiếu, giấy nợ
 • Debenture interest (dəˈbɛnʧər ˈɪntrəst): Lãi trái phiếu
 • Debit note (ˈdɛbɪt noʊt): Giấy báo Nợ
 • Debtor (ˈdɛtər): Con nợ
 • Final accounts (ˈfaɪnəl əˈkaʊnts): Báo cáo quyết toán
 • Finished goods (ˈfɪnɪʃtgʊdz): Thành phẩm

 

6. Từ vựng về người trong ngành kế toán

 • Directors (dəˈrɛktərz): Hội đồng quản trị
 • Directors’ remuneration (dɪˈrɛktərz rɪmˌjunəˈreɪʃən): Thù kim thành viên Hội đồng quản trị

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất 2021 - 4Fun Language

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở khi có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy 

7. Một số từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành kế toán khác

 • Dishonored cheques (dɪˈsɑnərd tʃek): Sec bị từ chối
 • Cheques (tʃek): Sec (chi phiếú)
 • Clock cards (klɑk kɑrdz): Thẻ bấm giờ
 • Dividends (ˈdɪvəˌdɛndz): Cổ tức
 • Equivalent units (ɪˈkwɪvələnt ˈjunəts): Đơn vị tương đương
 • Equivalent unit cost (ɪˈkwɪvələnt ˈjunət kɑst): Giá thành đơn vị tương đương
 • Errors (ˈɛrərz): Sai sót
 • First call (fɜrst kɔl): Lần gọi thứ nhất
 • Fixed expenses (fɪkst ɪkˈspɛnsəz): Định phí / Chi phí cố định
 • General ledger (ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər): Sổ cái
 • General reserve (ˈʤɛnərəl rɪˈzɜrv): Quỹ dự trữ chung
 • Goods stolen (gʊdz ˈstoʊlən): Hàng bị đánh cắp
 • Goodwill (ˈgʊˈdwɪl): Uy tín
 • Gross loss (groʊs lɔs): Lỗ gộp
 • Gross profit (groʊs ˈprɑfət): Lãi gộp
 • Gross profit percentage (groʊs ˈprɑfət pərˈsɛntəʤ): Tỷ suất lãi gộp
 • Historical cost (hɪˈstɔrɪkəl kɑst): Giá phí lịch sử
 • Horizontal accounts (ˌhɔrəˈzɑntəl əˈkaʊnts): Báo cáo quyết toán dạng chữ T
 • Impersonal accounts (ɪmˈpɜrsənəl əˈkaʊnts): Tài khoản phí thanh toán
 • Imprest systems (ˈɪmprest ˈsɪstəmz): Chế độ tạm ứng
 • Income tax (ˈɪnˌkʌm tæks): Thuế thu nhập.

 

Hi vọng bạn đã tìm thấy những từ vựng cần thiết cho công việc của mình thông qua bài viết trên đây. Để có thể cập nhật những kiến thức tiếng Anh giao tiếp hay cho người đi làm, bạn hãy tham khảo thêm tại đây nhé!

——————————————

4Fun Language – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng và Luyện thi Toeic Đà Nẵng uy tín. Với nhiều năm kinh nghiệm trị mất gốc tiếng Anh và luyện thi. 4Fun luôn luôn sáng tạo và cải tiến phương pháp dạy cũng như giáo trình học. Người học vừa có được sự thoải mái khi học ngoại ngữ, vừa có thể sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Bí quyết học giỏi tiếng Anh lớp 3 hiệu quả
Bí quyết học giỏi tiếng Anh lớp 3 hiệu quả
“Mách nhỏ” mẹo học giỏi tiếng Anh lớp 8 nhanh chóng
“Mách nhỏ” mẹo học giỏi tiếng Anh lớp 8 nhanh chóng
Bạn đã biết những mẹo làm bài TOEIC Listening Part 2 cực hay này chưa?
Bạn đã biết những mẹo làm bài TOEIC Listening Part 2 cực hay này chưa?
Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 trọng điểm
Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 trọng điểm
Top 3 đầu sách tiếng Anh lớp 2 nâng cao hiệu quả
Top 3 đầu sách tiếng Anh lớp 2 nâng cao hiệu quả
Trọn bộ sách luyện kỹ năng viết Tiếng Anh lớp 2
Trọn bộ sách luyện kỹ năng viết Tiếng Anh lớp 2
Bỏ túi ngay 80 mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh để trò chuyện với người bản địa
Bỏ túi ngay 80 mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh để trò chuyện với người bản địa
Top 9 podcast luyện tiếng Anh miễn phí tốt nhất
Top 9 podcast luyện tiếng Anh miễn phí tốt nhất
Cách giới thiệu nơi làm việc bằng tiếng Anh giao tiếp
Cách giới thiệu nơi làm việc bằng tiếng Anh giao tiếp
Trọn bộ tài liệu học giỏi tiếng Anh lớp 3 nhanh chóng
Trọn bộ tài liệu học giỏi tiếng Anh lớp 3 nhanh chóng
Trọn bộ tài liệu học giỏi tiếng Anh lớp 1 hiệu quả nhất năm 2022
Trọn bộ tài liệu học giỏi tiếng Anh lớp 1 hiệu quả nhất năm 2022
Tất tần tật những điều cần biết về đề thi TOEIC Listening Part 3
Tất tần tật những điều cần biết về đề thi TOEIC Listening Part 3
Mẫu hội thoại phỏng vấn tiếng Anh vị trí Sales thường gặp
Mẫu hội thoại phỏng vấn tiếng Anh vị trí Sales thường gặp
Trọn bộ kiến thức trọng điểm Tiếng Anh lớp 4 và Bài tập
Trọn bộ kiến thức trọng điểm Tiếng Anh lớp 4 và Bài tập
Cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp khi nói chuyện điện thoại
Cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp khi nói chuyện điện thoại
Trọn bộ sách tham khảo tiếng Anh lớp 6 hay nhất
Trọn bộ sách tham khảo tiếng Anh lớp 6 hay nhất
Bí kíp chinh phục đề thi TOEIC listening part 4 mới nhất 2021
Bí kíp chinh phục đề thi TOEIC listening part 4 mới nhất 2021
Tuyển tập bộ đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh hay nhất
Tuyển tập bộ đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh hay nhất
Trọn bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi tiếng Anh lớp 9
Trọn bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi tiếng Anh lớp 9
Cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong một cuộc thảo luận
Cách sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong một cuộc thảo luận
Trọn bộ 7 đầu sách luyện viết Tiếng Anh cho trẻ hiệu quả nhất năm 2021
Trọn bộ 7 đầu sách luyện viết Tiếng Anh cho trẻ hiệu quả nhất năm 2021
10 phần mềm giúp trẻ học giỏi tiếng Anh cấp 1
10 phần mềm giúp trẻ học giỏi tiếng Anh cấp 1
Mẹo làm đề thi Toeic Reading – Kinh nghiệm làm bài part 6
Mẹo làm đề thi Toeic Reading – Kinh nghiệm làm bài part 6
Cách tạo ấn tượng với đối tác – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách tạo ấn tượng với đối tác – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Top 3 bộ sách nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh của trẻ
Top 3 bộ sách nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh của trẻ
Tham khảo 5 phương pháp để giúp con học tốt môn đọc hiểu tiếng Anh
Tham khảo 5 phương pháp để giúp con học tốt môn đọc hiểu tiếng Anh
Mẹo làm đề thi TOEIC Reading – Cách chinh phục part 7
Mẹo làm đề thi TOEIC Reading – Cách chinh phục part 7
Liệu bạn đã biết cách xin phép nghỉ bằng việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp?
Liệu bạn đã biết cách xin phép nghỉ bằng việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp?
Tổng hợp 5 bộ sách tiếng Anh lớp 4 giúp bé phát huy khả năng ngoại ngữ
Tổng hợp 5 bộ sách tiếng Anh lớp 4 giúp bé phát huy khả năng ngoại ngữ
7 bộ tài liệu giúp trẻ học giỏi tiếng Anh lớp 5 hiệu quả 2021
7 bộ tài liệu giúp trẻ học giỏi tiếng Anh lớp 5 hiệu quả 2021
Ngữ pháp Toeic 2021 – Cách làm bài từ loại Reading Part 5
Ngữ pháp Toeic 2021 – Cách làm bài từ loại Reading Part 5
Tìm hiểu ngay từ vựng tiếng Anh giao tiếp ngành Marketing mới nhất 2021
Tìm hiểu ngay từ vựng tiếng Anh giao tiếp ngành Marketing mới nhất 2021
Tải ngay 3 bộ sách luyện thi Toeic 700+ mới nhất 2021
Tải ngay 3 bộ sách luyện thi Toeic 700+ mới nhất 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hữu ích nhất 2021
Bật mí bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 8 tự học hay nhất 2021
Bật mí bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 8 tự học hay nhất 2021
Trọn bộ tài liệu học giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Hay Nhất 2021
Trọn bộ tài liệu học giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Hay Nhất 2021
Đề thi Toeic Speaking 2021 có những nội dung gì?
Đề thi Toeic Speaking 2021 có những nội dung gì?
Tổng hợp 100 từ vựng Tiếng giao tiếp chuyên ngành Sales phổ biến nhất 2021
Tổng hợp 100 từ vựng Tiếng giao tiếp chuyên ngành Sales phổ biến nhất 2021
Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng mới nhất năm 2021
Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng mới nhất năm 2021
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Cấu trúc đề thi và tài liệu ôn tập thi Toeic Writing 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Nâng cao điểm số tiếng Anh lớp 7 với trọn bộ tài liệu hay nhất năm 2021
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Tổng hợp kiến thức trọng điểm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Trọn bộ 5 đầu sách TOEIC cho người mới bắt đầu tự học vô cùng hiệu quả
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản phổ biến 2021
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách đề xuất ý kiến – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Tầm quan trọng và những lưu ý để học tốt Tiếng Anh lớp 5
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Liệu bạn đã biết ba bộ sách ôn Toeic 750+ hữu ích nhất 2021?
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Luyện nghe tiếng Anh lớp 4 hiệu quả và dễ dàng ngay tại nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Trọn bộ tài liệu từ vựng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Cách nói giải quyết khiếu nại – Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Bỏ ngay 5 thói quen sau nếu bạn muốn tự học Toeic hiệu quả
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề giúp bé tự học ở nhà
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Trọn bộ tài liệu từ vựng tiếng Anh lớp 1 – bài tập ôn luyện + đáp án
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Bỏ túi ngay mẫu hội thoại Tiếng Anh về đặt hàng online năm 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Thuật ngữ Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành chứng khoán hot nhất 2021
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Nói tiếng Anh lưu loát cùng 20 câu thành ngữ tiếng Anh phổ biến nhất
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Phương pháp luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ít thời gian
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Top trang web, ứng dụng học Tiếng Anh cấp 2 hiệu quả cấp tốc
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cấp 2 đầy đủ và chi tiết nhất
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Bộ từ vựng Tiếng Anh kinh doanh hữu ích nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tất tần tật từ vựng Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất 2021
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tổng hợp kiến thức trọng tâm tiếng Anh cấp 1 từ A-Z
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tham khảo sách luyện thi Toeic reading 2021 từ cơ bản đến nâng cao
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp thi Toeic 2021
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 4 cách học từ vựng tiếng Anh cấp 1 dành cho bé có thể bạn chưa biết
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Top 10 trang web học tiếng anh cho trẻ miễn phí mà bố mẹ không nên bỏ qua
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Đọc ngay 3 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh du lịch hữu ích 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Bỏ túi 100 từ vựng tiếng Anh du lịch hay năm 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
Top 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thông dụng nhất 2021
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
App đọc sách tiếng Anh hay cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi hiệu quả
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
Top 7 bộ phim giúp trẻ dễ dàng tự học tiếng Anh qua phim
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
3 chủ đề không thể bỏ qua trong tiếng Anh lớp 7
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
50 mẫu câu thuyết trình tiếng Anh hay nhất 2021 giúp bạn trở nên tự tin
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
3 Phương pháp học và cải thiện Tiếng Anh THCS nhanh chóng
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc mới nhất 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
20 cụm từ lóng phổ biến nhất trong Tiếng Anh giao tiếp 2021
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
16 từ viết tắt trong Tiếng Anh giao tiếp phổ biến nhất 2021 bạn cần biết
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
133 mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hay nhất 2021
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Top 10 kênh YOUTUBE học tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua!
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Tổng hợp 200 Phrasal verbs giúp bạn luyện thi Toeic 2021 dễ dàng hơn
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Top 15 bộ phim học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả nhất 2021
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
Dạy tiếng anh cho bé mẫu giáo thế nào là hiệu quả?
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
8 bộ sách tiếng Anh cho trẻ em hay nhất năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức “siêu” quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
Kiến thức trọng điểm trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 năm 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
300 từ vựng TOEIC chắc chắn xuất hiện trong bài thi 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
Tổng hợp 20 cụm từ Tiếng Anh khó dịch nhất 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
10 bộ tài liệu Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm 2021
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tài liệu học TOEIC 2021 hay và mới nhất
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Tất tần tật ngữ pháp học Tiếng Anh lớp 8 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
Cách học giỏi tiếng Anh lớp 7 năm 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
10 website đọc báo tiếng Anh cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất 2021
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
5 kênh YOUTUBE học tiếng Anh công sở hiệu quả
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
9 app học Tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc năm 2021
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
Top 6 lỗi phát âm tiếng Anh muôn thuở của người Việt
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
3 cuốn sách học từ vựng TOEIC hay nhất năm 2021
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Bạn đã biết 4 website thi thử TOEIC tại nhà này chưa?
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Vừa học vừa chill cùng web phim song ngữ đỉnh của năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Top 3 bộ sách học TOEIC 4 kỹ năng năm 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Những thay đổi mới nhất trong TOEIC Reading 2021
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Đề thi TOEIC Listening 2021 có gì mới?
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh lớp 6
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Lộ trình học tiếng Anh THCS cực kì hiệu quả và nhanh chóng
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 3 phương pháp chinh phục tiếng Anh cấp 2 siêu tốc năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Top 5 kênh youtube luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng hay nhất năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
Tự luyện nghe bằng những mẫu truyện ngắn tiếng Anh hay năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
“Bật mood” tiếng Anh với 9 app đọc truyện song ngữ siêu đỉnh năm 2021
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Sửa lỗi ngữ pháp và chính tả chỉ trong 3 nốt nhạc
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Học 100 từ vựng mỗi ngày nhờ tranh minh họa cực hiệu quả năm 2021
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
Vừa chill vừa học tiếng Anh, tại sao không?
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
GIÁNG SINH 2020 CHÁY HẾT MÌNH MẶC KỆ CORONA!!!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
CÙNG 4FUN TRẢI NGHIỆM “TRẠI TÂY” 2020!
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI
SINH NHẬT 2020 MỪNG 4FUN LANGUAGE TRÒN 1 TUỔI